Uzmanlar İçin

YARA İYİLEŞME SÜRECİ

YARA EVRELERİNDE YAPILMASI GEREKENLER

TEMEL SEBEP - TEMEL YAKLAŞIM

QUROUM SENSING AKTİVİESİ

Kronik infekte yaralarda bakteriler ‘QUROUM SENSiNG’ hücre içi iletişim modeli ile, kimyasal sinyalleri uyararak daha virülent formlar oluştururlar.

BAKTERİYEL BİOFİLM OLUŞUMU
Bakteriler bir yüzeye bağlandığında, polisakkaritler, proteinler ve nükleik asitler içeren kompleks yapıda ekzopolimerler üretirler;
Bu yapılar, hem yüzeye yapışmalarını korumaya hem de bakteri hücrelerini bir birine yakın tutmaya yardımcı olur. Belirli bir alanda bulunan bakteri sayısı arttıkça bu yapışkan popülasyona biofilm adı verilir.
BİYOFİLM YAPILARI NEDEZORDUR
EPS (extracelullar Polyemeric Substance ) ile kendisini korur.
Türler arası gen transferi ile direnç sağlar.
Geleneksel yöntemlerle kolayca tanımlanmaz.
Gözle görülemez.
24-72 saat içinde keskin debridman sonrası tekrar oluşmaya başlar.
Sistemik Antibiyotikler etki göstermez.
HANGİ BAKTERİLER, KRONİK YARA OLUŞUMUNU TETİKLER ?
Kronik yaraların mikrobiyal florası, aerobik ve anaerobik Gram negatifleri ve Gram pozitifleri ve ayrıca mantarları içeren çeşitli mikroorganizmaları kapsar.
Yara enfeksiyonlarının en sık nedenlerinden bazıları ESKAPE patojenleridir.

Enteroccus faecium,
Staphylococcus aureus,
Klebsiella pneumoniae,
Acinetobacter baumannii,
PPeseudomonas aeruginosa
Enterobacter spp.
2008 Kronik ve akut yaraların incelenmesi
Mikroskobik analizde Kronik yaraların %60’ı (DFU,VLU ve Basınç Ülserleri) bio film içerirken; Akut
Yaralarının %6.2’ sinde biyofilm görülmüştür.

BİYOFİLM vs ANTİBİYOTİK
Antibiyotiklerin etki mekanizması biofilm üzerinde etkin değildir. Biyofilm kompleksinin yaklaşık %90’ını EPS oluştururken, %10’ unu bakteriler oluşturur.

PROBİYOTİKLERİN TROPİKAL KULLANIMDAKİ FAYDALARI
Probiyotikler, enfekte diyabetik yaraların tedavisinde güvenle kullanıla bilir.

PROBİYOTİK BAKTERİ / PH İLİŞKİSİ
Probiyotik bakterilerin pH’ı ile, sağlıklı bir derinin pH’ı aynı asidik seviyelerdedir.

P.AERUGINONA’ NIN BİYOFİLM ÜRETİMİ
Enfekte diyabetik ayak ülserlerinde sıkı görülen P. Aeruginosa, biyofilm matrisinin üretiminde çeşitli virülans faktörlerini düzenleyen üç çekirdekli algılama sisteminin karmaşık bir kombinasyonu kullanır.

AKUT vs KRONİK YARA BAKTERİLERİ
Kronik yaralarda akut yaralarda olduğundan daha fazla çeşitliliği bulunur.

LACTOBACILLUS PLANTARUM UYGULAMASI
Yara bakteri yükünü, nötrofilleri, apoptotik ve nekrotik hücreleri azaltmıştır.
IL-8 üretimini modifiye ederek, yara iyleşmesini hızlandırmıştır.

Çalışma Amacı:
Lactobacillus plantarum ile yapılan bakteriyoterapinin enfekte kronik venöz ülserler üzerindeki etkinliği interlökin (IL) -8 üretimi üzerindeki etkileri araştırılmıştır.

Çalışma Tipi: In-vitro

Hasta Sayısı: 14 Diyabetik, 20 Diyabetik olmayan.